Statsråd 16. desember 2022 (2023)

I statsråd 16. desember 2022 ble blant annet ny revisorlov og ny kredittmeglingslov samt lovene om endring av pasient- og brukerrettighetsloven, spesialistlegeloven, stiftelsesloven, konkurranseloven. og elektrisitetsvederlagsloven ble vedtatt.

juridisk journal16. desember 2022 kl. 17.16👤Dag T. Hoelseth, Juridiske merknader

Lovkunngjøringer og gjennomføringsvedtak

Lov nr. 89 av 16. desember 2022i lønnsadministrasjon foreslo håndtering av arbeidskonflikter mellom Utdanningsforbundet, Skoleforbundet og Norges Lærerlag og KS i forbindelse med hovedavtalen i 2022 og endelig vedtatt etter varsling av partene fra Kunnskaps- og kulturdepartementet 27. september. , 2022 at regjeringen ville gripe inn med et tvungent lønnsråd for å få slutt på streiken. Regjeringens beslutning var foranlediget av rapporterde negative konsekvenseneStreiken hadde utdanningstilbud for barn og unge og spesielt for utsatte studenter. Etter § 3 punktum 1 trer loven i kraft straks og opphører med statens lønnsutvalgs avgjørelse i tvistene. For å lese lovens forarbeider, vid.er.

Lov nr. 90 av 16. desember 2022om regnskapsførere (regnskapsførerloven) er en ny lov som fastsetter tilleggskrav til regnskapsførere og deres virksomhet. Målet med forslaget er å legge til rette for at virksomheter, spesielt små og mellomstore virksomheter, får tilgang til kompetente regnskapsførere når de utfører sine regnskapsoppgaver ved å sette minimumskrav til kvalifikasjoner og egnethet for regnskapsførere. Loven gir departementet i § 1, første ledd, §§ 2 til 5, §§ 2 til 6, § 3, § 1, § 3, § 2, § 5, § 2, § 6, § 5 og § 7, § 1 tilsynsmyndighet. Loven opphever lov 18. juni 1993 nr. 109 om akkreditering av revisorer og endrer lov om finansforetak, lov om registrering av selskaper, selskapsrett, lov om aksjeselskaper, stiftelser og lov om hvitvasking og lov om hvitvasking av penger. lønnsstøtteloven (økonomiske tiltak som svar på pandemien). Loven trer i kraft 1. januar 2023, jfr.Ikrafttredelsesvedtak av 16. desember 2022 nr. 2255.

Lov nr. 91 av 16. desember 2022om kredittmegling (kredittmeglingsloven) implementerer de offentligrettslige delene av EØS-regelverket som tilsvarer Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om forbrukerkredittavtaler for fast eiendom til boligformål. og om endringene i direktivene 2008/48/EG og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (heretter:boliglånspolitikken) i norsk rett og som ikke omfattes av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med ny økonomisk utjevningslov. På grunn av inndelingen finnes regelverket for gjennomføring av boliglånsdirektivet i finansforetaksloven, finansformidlingsloven og kredittmeglingsloven med tilhørende vedtekter. Loven gir departementet i § 1-1, § 1-4, § 2-1, § 2-4, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 4-1, § 4 reguleringsmyndigheter. -2, § 4-3, § 5-1, § 5-2, § 6-1, § 6-2, § 7-1, § 27-2, § 7-3, § 7-4, § 7 -9, § 8-1, § 9-1 og § 9-3. Loven endrer finansselskapsloven, hvitvaskingsloven og økonomisk utjevningslov. Loven trer i kraft 1. juli 2023, jfr.Dekret om ikrafttredelse 16. desember 2022 nr. 2266.

Det skal bemerkes at loven ikke oppfyller kravene til universell utforming, jfr.Dekret nr. 732 av 21. juni 2013for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) løsninger. Se § 10-3 nr. 2, hvitvaskingslovreformen § 4 første ledd bokstav o. I nummererte lister skal listenummeret inneholde punktum, ingen mellomparentes. Dersom listenummeret ender med avsluttende parentes, er listen definert som unummerert, noe som bryter med krav til universell utforming. I praksis vil dette være spesielt viktig for synshemmede som bruker tekstleseverktøy, da disse verktøyene er riktig konfigurert på lister etc. for å kunne gjengi innholdet riktig. Vi kan kun kunngjøre den vedtatte loven, men vi vil korrigere den konsoliderte versjonen da den eies av Lovdata. Det skal imidlertid sies at dette er den første uu-feilen redaksjonen har oppdaget i lovene som ble diskutert i denne sesjonen, så det ser ut til at sentraladministrasjonen og Stortinget har blitt mer pliktoppfyllende med å følge uu-kravene i forarbeidet. lover. .

Lov nr. 92 av 16. desember 2022til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og spesialistsykepleieloven (avskaffelse av autorisasjonsregimet for fritt behandlingsvalg), oppheves autorisasjonsregimet for fritt behandlingsvalg, noe som fører til at private tilbydere ikke lenger kan få autorisasjon til å yte spesialiserte helsetjenester mot betaling fra staten. Pasientene kan fortsatt velge mellom offentlige og private virksomheter som har avtaler med regionale helseorganisasjoner. Loven del III nr. 3 gir departementet fullmakt til å gi nærmere overgangsbestemmelser. Det er en bestemmelse om felles rettsanvendelse, jfrDekret om ikrafttredelse av 16. desember 2022 nr. 2249. For å lese lovens forarbeider, vid.er.

Lov nr. 93 av 16. desember 2022endring av stiftelsesloven (kommunenes tilbakekall av boligstiftelse) skal gjøre det enklere for kommunene å oppheve boligstiftelsen ved å legge til et nytt kapittel 6A. Norske kommuner kan avvikle stiftelsene de oppretter for å skaffe utleieboliger til mennesker som er vanskeligstilt i eiendomsmarkedet. De kommunene som velger å oppheve, går inn i stiftelsens eiendeler, rettigheter og plikter. Loven trer i kraft 1. januar 2023, jfr.Vedtak nr. 2247 trådte i kraft 16. desember 2022. For å lese lovens forarbeider, vid.er.

Lov nr. 94 av 16. desember 2022om reformer av konkurranserett mv (offentligrettslige unntak og renteberegning) gjelder de offentligrettslige unntakene og renteberegningen. Loven tar sikte på å effektivisere håndhevingen og forenkle behandlingen av saker for Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda. Konkurranseloven § 29(6) gir Kongen forskriftsmyndighet til å gi nærmere forskrifter om måling av overtredelsesrater og beregning av renter etter § 5. Endringen i støtteprosessloven § 2 gir Nærings- og fiskeridepartementet myndighet til å gi forskrift om å gjennomføre EØS-prosedyrereglene i norsk rett. Loven trer i kraft 1. januar 2023, jfr.Vedtak nr. 2248 trådte i kraft 16. desember 2022. For å lese lovens forarbeider, vid.er.

Lov nr. 95 av 16. desember 2022endring av overgangsloven for fremme av husholdninger for ekstraordinære utgifter til elektrisk energi (utvidet el-tilskudd) innebærer at el-tilskuddsreguleringen forlenges til og med desember 2023. I paragraf 5 tredje ledd forlenges ytelsessatsen på 90 % i september til og med desember 2022 til mars 2023. Deretter vil stønadssatsen reduseres til 80 % fra april til september 2023 før den igjen økes til 90 % fra oktober til desember 2023. Stønadssatsen er derfor basert på formelen 0,8 eller 0,9 x (ytelsesgrunnlag - maksimumsverdi). Etter artikkel 5 nr. 2 vil tilskuddet kun gis dersom tilskuddsgrunnlaget overstiger 70 öre per kWh eksklusiv merverdiavgift i den prissonen kunden tilhører (terskel). Endringer gjøres på bakgrunn av oppdaterte vurderinger av energisituasjonen. Loven trer i kraft umiddelbart, jf. del II Lovens gyldighet forlenges i artikkel 12 nr. 2 fra 1. juli 2023 til 1. juli 2024. For lesning av forarbeidene til loven jfrer.

Lov nr. 96 av 16. desember 2022om endringer i havenergiloven (anbud og tildeling av arealer) I ny § 2-3 om tilbud og tildeling av arealer er departementet gitt myndighet til å anbuds- og anbudskonkurranse om tildeling av arealer åpnet iht. Havenergiloven § 2-2. Loven trer i kraft 1. januar 2023, jfr.Dekret om ikrafttredelse 16. desember 2022 nr. 2246. For å lese lovens forarbeider, vid.er.

Vedtak nr. 2265 av 16. desember 2022om felles ikrafttredelse av lov 18. juni 2021 nr. 101 om reform av verdipapirfondsloven mv (anvendelse av EØS-retten, administrative sanksjoner og andre administrative tiltak).

Vedtak nr. 2251 av 16. desember 2022om felles ikrafttredelse av loven av 25. mars 2022 n. 14 om reform av helsepersonellkoden (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedikere).

resolusjon nr. 2254 av 16. desember 2022om felles anvendelse av lov 11. juni 2021 nr. 72 om reform av politiregistreringsloven og utlendingsloven.

Vedtak nr. 2252 av 16. desember 2022om ikrafttredelse av lov 4. mars 2022 nr. 7 om nasjonalt prosessreglement for offentlig finansiering (finansieringsloven).

forskrifter

Dekret nr. 2250 av 16. desember 2022Endring av overgangsbestemmelsen av 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra lov om statlig trygd og lov om arbeidsmiljø i forbindelse med covid-19-pandemien.

Dekret av 16. desember 2022 om endring av dekret 12. september 1969 nr. 5 om forkynnelse av utenlandske dokumenter i Norge. Lovtidend-redaksjonen har ennå ikke mottatt forskriften, så kunngjøringen må utsettes til et senere tidspunkt.

Dekret nr. 2253 av 16. desember 2022om oppheving av forordning av 4. desember 1992 nr. 907 om offentlige hjelpemidler og forordning av 30. oktober 2009 nr. 1323 om EØS-prosessuelle regler for offentlige hjelpemidler.

I tillegg er det gitt forskrifter for å verne 54 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Lovtidend-redaksjonen kan ikke avslutte behandlingen på adopsjonsdatoen, men tar sikte på å kunngjøre alle forskrifter førstkommende mandag 19. desember 2022.

Fra andre

Vedtak 16. desember 2022 om overføring av fullmakter etter pengespillloven 18. mars 2022 nr. 12 (spilleloven) § 14 fjerde ledd tredje punktum til Landbruks- og matdepartementet. Lovtidend-redaksjonen har ennå ikke mottatt vedtaket, så kunngjøringen må utsettes til et senere tidspunkt.

"Regjeringstjenestemann 16. desember 2022"

For å lese "Offisiell av regjeringen 16. desember 2022" seer.

også lese

Statsråd 13. januar 2023Lover som trer i kraft 1. januar 2023Statsråd 20. desember 2022Statsråd 9. desember 2022
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 03/04/2023

Views: 5975

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.